Status 02/2016

Brother Sewing Machines Europe GmbH står bakom webbplatserna www.brothersewing.se (i följande text benämt " webbplatsen").

Brother Sewing Machines Europe GmbH, som är ett tyskt sälskap med begränsat ansvar (momsidentifikationsnummer 265 370 260) och hemstad på Im Rosengaten 11 i 61118 Bad Vilbel, Tyskland (i efterföljande text benämt "Brother"), är underordnat den tyska dataskyddslagen "BDSG", det ansvariga organ för alla personliga upplysningar som är insamlat via eller i förbindelse med denna webbplatsen. 
 

Användarbetingelser

 

1. Inledning

 

Nedanstående användarbetingelser gäller för alla användare av denna webbplats. Genom att använda våran webbplats accepterar du användarbetingelserna. Du bedes läsa användarbetingelserna igenom innan du använder webbplatsen. Betingelserna är ens og bindande för alla användare. 

 

2. Användning av webbplasten

 

Brother skiljer mellam två användarkategorier:

 1. Privata användare

  Privata användare får antingen åtkomst till webbplatsen som gästanvändare eller ved att registrera sig som User på webbplatsen.

 1. Återförsäljare

  Återförsäljare får tillsänt en specifik kod från Brother. Med hjälp av denna kod kan återförsäljaren registrera sig som användare.

  Koden förnyas var sjätte månad. Återförsäljaren får den nya koden tillsänt från Brother i god tid.
   

3. Mindreårigas använding av webbplatsen

 

Denna webbplats får endast användas av mindreåriga tillsammans med en registrering som User, om det föreligger föräldrars tillåtelse.

 

4. Links till andra webbplatser

 

Denna webbplatsen innehåller möjligtvis linkar till andra webbplatser för partnernätvärk, reklampartners og verksamheter eller  en tredje part förbundet med Brother. Det är andra dataskyddsbestämmelser som gäller för dessa webbplatser. Brother kan inte hållas ansvarig för dessa bestämmelser och frånsäger sig därför allt ansvar i detta hänseende.

 

5. Intellektuel egendom

 

Brother eller en tredje part, som er licenserat av Brother, förbehåller sig alla rättigheter till skydd mod intellektuell egendom (rättigheter som kan vara skyddade av lagen om upphovsrätt, mönster varumärken og andra rättigheter till skydd av intellektuell egendom) i förbindelser med dokumenter, program, film, animationer, artiklar, skisser, teckningar, databaser, varumärken, logoer og andra tillgängliga material på webbplatsen ("information"). Användaren får inte kopiera, sprida, ändra, ställa ut, rapportera, offentligt överföra delar eller all information eller producera biprodukter härav - oavhängigt mediet - såvida det inte finns en disponibel förhandsgodkännelse. Alla designmönster och broderimönster är underlagt Brothers och Brothers partners upphovsrätt. Användaren får inte uteslutande använda dessa till privata og hänsigtsmässiga föremål. Broderimönster och designmönster, samt de produkter som skapas genom dessa, får inte marknadsföras rent kommersiellt.

 

6. Ansvarsfriskrivning

 

Brother gör sitt yttersta för att informationerna på webbplatsen är riktiga och uppdaterade, men kan inte uttryckligen eller implicit garantera eller säkra informationernas riktighed eller hänsigtsmässighet (inklusive garantier eller försäkringar vidrörande en specifik informations hänsigtsmässighet eller fel- och computervirusfri tillstånd). Brother övertar inget ansvar för fel eller försummelser i informationerna på webbplatsen och kan under inga omständigheter hållas ansvarig för överträdelser, förlust  eller skador av någon art, inklusive, men inte begränsat till PC-fel, dataförlust, vinstförlust, förlust av förretningsmöjligheter, verksamhetsavbrott, särskilda, oavsiktliga, straffbara, typiska skador eller följdskador av någon art som följd av användning av informationerna på webbplatsen, användning av mottagna informationer som är förbundet med webbplatsen, eller den saknade kapacitet till att använda webbplatsen eller andra webbplatser förbundet med denna. Brothers ansvar vid överträdelser av de lagmässiga krav enligt gällande laggivning berörs inte därav. 

 

7. Lagval
 

Eventruella tvister avgörs under tysk rätt.


 

Dataskydd

 

1. Inledning

 

Brother sätter en ära i att skydda dina personliga upplysningar. Verksamheten handlar i överenstemmelse med den tyska dataskyddslagen och skyddar dina personliga rättigheter genom att överhålla alla aktuella lagar. Brother respekterar ditt privatliv. Genom tillgång till och läsning av de flesta webbplatser, kommer det inte att bli offentliggjort personliga upplysningar och lagras informationer insamlat via de cookies vi använder. Ditt privatliv kommer att vara skyddat och den tyska dataskyddslagen kommer överhållas i tillfälle av insamling eller bruk av dina personliga upplysningar.

 

2. Datainsamling

 

Enligt § 3 , stk.1, i den tyska lag omfattar personliga upplysningar alla individuella angivelser av en identificerat eller identificerbar fysisk persons personliga eller ämnesspecifika förhållanden, inklusive namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Besök på webbplatsen medför inte en automatisk insamling av personliga upplysningar om användaren, om inte användaren frivilligt delar dessa med Brother, inklusive att utfylla specifika formulär eller annan kontakt på webbplatsen.

Brother avsätter sig rätten till att registrera och behandla upplysningar om din person, inklusive följande:

Upplysningar uppgivna under utfyllning av formulärer, andra intryckningar eller angivningar på webbplatsen. Detta omfattar också de upplysningar du har givet i förbindelse med din registrering som användare på webbplatsen eller som användare av tjänster, som är ställt till rådighet via webbplatsen.

Vid kontakt mellam dig och Brother, har Brother rätt till att lagra denna kontakt i ett internt arkiv till internt bruk. Brother delar under inga omständigheter denna korrespondens till en tredje part (detaljer vidrörande dina besök på våran webbplats och de ressurcer du har tillgång till, på eller via webbplatsen). 


 

3. Datalagring

 

Brother lagrar och behandlar generellt dina personliga upplysningar i Det Europeiske Ekonomiske Sammarbetsområde.

Brother och alla verksamheter förbundet med Brother lägger stor vikt på att skydda dina personliga upplysningar, och därför har Brother tagit en rad tekniska och organisatoriska föranstaltningar för att beskydda personliga upplysningar mot förlust, skada eller obehörig åtkomst, inklusive fysiska eller tekniska tillträdesbegränsningar eller begränsningar i förbindelse med överförsel. Dessutom gör Brother sitt yttersta för att säkra det interna beskydd av de personliga upplysningarna genom att ingå i sekretessavtal med våra medarbetare. 


 

4. Ändring i upplysningar

 

Användaren har rätt till att lämna in alla nödvendiga ändringsönskningar vidrörande sina upplysningar för Brother, och att korrigera, uppdatera, ändra eller ångra sina upplysningar. Detta görs genom att kontakta Brother via  info@brothersewing.eu.

 

5. Delning av data

 

Brother avsätter sig rätten att dela personliga upplysningar till en tredje part (t. ex. tjänsteleverantörer) om det krävs för att uppfylla kontraktföremål och andra arbetstekniska föremål. Upplysningar lämnar generellt inte Det Europeiska Ekonomiska Sammarbetsområde. Brother står för att överhålla alla aktuella förordningar för att säkra användarens dataskydd. 

 

6. Data från mindreåriga

 

Mindreåriga får endast uppge personliga upplysningar med föräldrars tillåtelse.

 

7. Upplysningsrätt

 

I enlighet med den tyska dataskyddslagen har användaren rätt till att motta upplysningar om de upplysningar som är tillgängliga om användaren, om de mottagare eller modtagarkategorier, upplysningarna blir passerat till, samt lagringsföremålet. Brother har i enlighet med lagen rätt till att uppkräva alla omkostningar av användaren i denna förbindelse. 


 

8. Rätt till att radera personliga upplysningar/ångerrätt

 

Användaren kan göra en ångerrätt gällande vidrörande behandling av sina upplysningar och alla tidigare beställda tjänster, inklusive nyhetsbrev eller delning av upplysningar i marknadsföringshänseender, om det är en legitim orsak.  Detta görs genom att skicka en skriftlig hänvendelse till Brother Sewing Machines Europe GmbH, Im Rosengarten 11 D-61118 Bad Vilbel, Tyskland. 

 

E-Privacy
 

1. Inledning

 

Som verksamhet med tekniskt specialitet lägger Brother särskilt stor vikt på att respektera informationsäkerheten. Vi ser till att hålla alla tekniska och organisatoriska föranstaltningar till att beskydda upplysningar mot förfalskning, förstörelse og otillåten delning. 

 

2. Anvåndning av cookies

 

Cookies är små datapaket som webbplatsen skickat till browsern och läses in av denna. Dessa cookies används till att lagra och läsa in upplysningar från användarens sida och via användarens enhet (dator, tablet eller mobiltelefon). Därefter används den till att göra en individuellt anpassat användarplatform till rådighet för användaren - både på denna webbplats och andra besökta sidor.

Cookies används till:

 • Lagringsinställningar/-ändringar som anges av användaren
   
 • Till lokal lagring av informationer i stället för lagring på webbplatsen, vilket säkrar en snabbare tillgänglighet
   
 • Till lagring av permanent information som överförs från två eller flera sidor
   
 • Till lagring av, vilken del av/på vilket språk webbplatsen besöktes/som besöktes (så att du skickas direkt tillbaka till denna del/detta språk)
   
 • Att hjälpa Brother med att känna igen användaren när denna vender tillbaka till webbplatsen, och anpassa innehåll eller reklamer av särskilt intresse för användaren eller undgå upprepning av samma reklam.

Brother avsätter sig rätten till att använda en tredre part till att utföra denna övervakning och analys.

Användaren har möjlighet för att acceptera eller avvisa användningen av cookies vid att ändra inställningar i sin browser. Se browserns hjälpmeny för ytterligare upplysningar. En ändring i cookiesinställningarna betyder dock möjligtvis att alla webbplatsens interaktiva funktioner inte fungerar optimalt.

Det kan dessvärre inte garanteras absolut säkerhet i förbindelse med överförelse av upplysningar på internettet. Brother sammarbetar uteslutande med tjänsteleverantörer och internetleverantörer som väljer passande tekniska och organisatoriska säkerhetsmässiga föranstaltningar i enlighet med tysk lag till skydd av dina personliga upplysningar. Brother kan inte garantera för säkerheten av de upplysningar som du som användare delar. Varje överförelse av upplysningar sker således på eget ansvar. 
 

3. Ändringar i användarbetingelserna och dataskyddsbestemmelserna

 

Brother avsätter sig rätten till att vid behov ändra dessa dataskyddsbestämmelse. Detta markeras genom att ange aktuell status. Användaren skal då och då besöka denna sidan för att bli informerat om eventuella förändringar. Om det görs betydande förändringar i dataskyddsbestämmelserna anmodar Brother användaren om acceptera dessa. 

 

4. Ogiltighetsbestemmelser

 

Om en eller flera delar av våra användarbetingelser och våra dataskyddsbestämmelser är ineffektiva, skal detta inte påverka de övriga delars giltighet.